Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Het opvoeden van uw kind is niet altijd even gemakkelijk. De ontwikkeling van een kind kan daardoor in de problemen komen. Wanneer dit het geval is, wordt vaak eerst lokale hulp via de gemeente georganiseerd. Wanneer deze vrijwillige hulp niet werkt of u deze niet accepteert, kan jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Deze kan de kinderrechter vragen uw kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen.

Gedwongen uithuisplaatsing 

Wanneer het niet veilig is voor een kind om thuis te blijven wonen, kan de gezinsvoogd de kinderrechter vragen om het kind uit huis te plaatsen. Een kind kan bijvoorbeeld uit huis worden geplaatst wanneer: 

  • Het wordt verwaarloosd of mishandeld;
  • De ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen;
  • Er vaak ruzie is tussen de ouders (of de ouders en het kind);
  • Het kind gehandicapt of lastig opvoedbaar is en de zorg te zwaar is voor de ouders.

Rechten bij uithuisplaatsing

Wanneer een verzoek voor uithuisplaatsing is ingediend, kunt u een verweerschrift indienen. Dit is een brief waarin u vertelt waarom u het niet eens bent met de uithuisplaatsing van uw kind. 

Tijdens de rechtszitting kunt u aangeven wat u van de uithuisplaatsing vindt. Ook krijgen kinderen vanaf 12 jaar de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de kinderrechter. Hierin krijgt uw kind de kans om te vertellen wat hij of zij vindt van de uithuisplaatsing. 

Wanneer u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van de rechter, kunt u binnen drie maanden in hoger beroep gaan. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Wilt u graag meer weten over uw rechten bij een uithuisplaatsing? Neem dan eens contact op met het juridisch loket

Vrijwillige uithuisplaatsing 

Ook vrijwillige uithuisplaatsing is mogelijk. Dit kan wanneer u zelf de opvoeding niet meer aankunt. De mogelijkheden kunt u bespreken met een hulpverlener. 

Waar komt mijn kind terecht? 

Bij voorkeur wordt een kind ondergebracht in een pleeggezin, omdat een gezin de beste omgeving is om op te groeien. Soms kan dit bij familie of vrienden. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de hulpverlener een voorstel doen voor een geschikt pleeggezin. 

Ook kan een kind worden ondergebracht in een instelling om ernstige emotionele en gedragsproblemen te behandelen. Dit is altijd een laatste optie en altijd tijdelijk. Na de behandeling wordt altijd gekeken of het kind weer thuis of in een pleeggezin kan wonen. 

Uit huis geplaatst, en dan?

Wanneer uw kind uit huis wordt geplaatst, dan bekijkt u samen met de hulpverlener welke andere hulp u en uw kind nodig hebben. Deze hulp moet de relatie tussen u en uw kind herstellen. Op deze manier kan uw kind uiteindelijk weer thuis wonen. Ook wordt er een omgangsregeling opgesteld waarin staat vastgelegd hoe vaak, waar en wanneer u contact met uw kind kunt hebben. 

Terugplaatsing

Voor een kind is het belangrijk om te weten waar het gaat opgroeien. Kinderen ontwikkelen zich namelijk minder goed wanneer de toekomst onzeker is. Voor kinderen tot vijf jaar moet binnen een half jaar na de uithuisplaatsing duidelijk zijn of zij weer naar huis kunnen. Voor kinderen van vijf jaar en ouder moet dit binnen een jaar duidelijk zijn. 

Om te beslissen of de thuissituatie zodanig verbeterd is dat het kind weer thuis kan wonen, gaat de hulpverlener met u na welke hulp u heeft gehad, wat de resultaten daarvan waren en of het kind weer veilig is en zich goed zou kunnen ontwikkelen. 

Wanneer uw kind weer thuis komt wonen, verandert er veel. Het kan zijn dat u of uw kind hulp nodig heeft om weer te wennen aan de thuissituatie. De hulpverlener blijft u daarom na de terugplaatsing ondersteunen. 

In sommige situaties kan een kind helaas niet meer bij zijn of haar eigen ouders opgroeien. Ook als een kind niet meer thuis komt wonen, blijft het contact tussen ouders en kind belangrijk. Uw hulpverlener kijkt daarom samen met u hoe het contact kan worden vormgegeven. 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

Wilt u meer weten over jeugdzorg? Of wilt u werken als ZZP’er in de jeugdzorg? Neem dan gerust contact met ons op!